Všeobecné obchodní podmínky pro využívání služeb www.pezeus.cz

 1. Úvodní stanovy
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztah při poskytování služeb pronájmu řešení elektronických obchodů (e-shopů) poskytovatele mezi poskytovatelem a objednatelem. A zároveň případných souvisejících služeb poskytovatele (dále jen služby nebo také služba). Rozsah služeb poskytovaných objednateli je vymezen plánem služeb sjednaným v příslušné smlouvě mezi poskytovatelem a objednatelem.
  2. Objednatel prohlašuje že byl s těmi VOP seznámen ještě před uzavřením smlouvy s poskytovatelem a zároveň vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a obsahem v plném rozsahu. Tyto VOP objednatel akceptuje v momentu odeslání objednávky ostré verze služeb.
  3. Aktuální platné znění těchto VOP je vždy zveřejněno na oficiální webové stránce poskytovatele na adrese: https://www.pezeus.cz/obchodni-podminky.
  4. Uzavření smlouvy dle těchto VOP je prováděno bez současné fyzické přítomnosti obou stran, tedy s využitím komunikace na dálku stvrzením objednávkového formuláře.
  5. Definice základních pojmů pro smlouvu a tyto VOP

 

 1. Uzavření smlouvy
  1. Smlouva se uzavírá v okamžiku dokončení objednávky ostrých služeb přes systém pezeus.cz. Nezbytným předpokladem pro tento krok je souhlas s těmito VOP.
  2. Smlouva nabývá účinnosti dnem připsání celé platby na základě první výzvy k úhradě, zálohové faktury či faktury na účet poskytovatele.

 

 1. Práva a povinnosti poskytovatele
  1. Poskytovatel je povinen provádět neustálý dohled na správným fungování služby. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech hw a sw prostředků pro provoz služby. Vyjímkou z této povinnosti jsou stavy které nedokáže provozovatel ovlivnit. Například zásah vyšší moci, havárie, cílený útok na server apod. Poskytovatel je oprávněn provést odstávku služby při náhlých havarijních situacích nebo situacích si to vyžadujících pro správný chod služby. O přerušení služby poskytovatel informuje objednatele umístěním krátké zprávy v administraci e-shopu(služby) a případně na svých dalších informačních kanálech.
  2. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za ušlý zisk nebo jakékoli případné finanční, materiální nebo jíné ztráty. Které by mohli vzniknout případnou nedostupností služeb nebo poškozením či ztrátou dat objednatele.
  3. Objednatel je srozuměn a souhlasí s tím, že i když poskytovatel tak činí(zálohují se databáze a udržují se 7 dní zpět), není povinen provádět zálohy dat objednatele.
  4. V případě že je služba nedostupná a tento stav je prokazatelně a úmyslně zaviněn posyktovatelem a zároveň je nedostupnost delší než 24 hodin v součtu za kalendářní měsíc, má objednatel právo požadovat náhradu formou vrácení části smluvní ceny ve výši odpovýdající poměru délky nedostupnosti oproti částce zaplacené objednatelem za službu v daném měsíci. Tuto náhradu posyktovatel zohlední v dalším vyúčtování. Toto neplatí pokud se jedná o případy výslovně nutné s odstávkou při aktualizaci nebo jiným potřebným zásahům nutných pro správnou funkci služby, které jsou ale předem hlášeny v administraci e-shopu.
  5. Poskytovatel má právo službu ihned pozastavit nebo zcela zrušit v případě kdy nabude důvodného podezření z porušování závazných právních předpisů. Nebo pokud provozem služby objednatele dochází k poškozování ostatních zákazníků. A to bez nároku na vrácení jakékoliv části smluvní ceny.
  6. Poskytovatel neodpovídá za obsah webové prezentace objednatele a pravdivost informací na ni uvedených objednatelem. Není tedy povinen kontrolovat produkty, nebo služby případně informace které objednatel na své prezentaci uvádí. Případná třetí strana tedy nemá právo po poskytovateli žádat právní odpovědnost a náhradu škody za jakékoli újmy mu způsobené informacemi zveřejněnými objednatelem.
  7. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené neodborným zásahem objednatele nebo třetí strany při případném instalování vlastních kódů.
  8. V případě že poskytovatel zjistí nebo nabude důvodné podezření z podvodného jednání objednatele vůči jeho zákazníkům, má poskytovatel právo službu pozastavit nebo i trvale ukončit.
  9. Poskytovatel je výhradním vlastníkem všech zdrojových kódů ve všech e-shopech provozovaných na jeho systému. Na všechny tyto kódy a jejich části včetně dokumentace se vztahují autorská práva a příslušné právní předpisy. Na objednatele tak nepřechází žádné vlastnické právo ani nárok s vyjímkou používání specifikovaného v těchto VOP.

 

 1. Práva a povinnosti objednatele
  1. Objednatel má právo využívat všech prostředků poskytovaných službou.
  2. Objednatel se zavazuje řádně a včas platit smluvní cenu.
  3. V případě problémů s úhradou a z nich vyplývajícímu prodlení je objednatel povinen kontaktovat dodavatele včas a dohodnout náhradní řešení nebo změnu platebních podmínek. V opačném případě si poskytovatel vyhrazuje právo k úplnému zastavení služeb.
  4. Objednatel je povinnen při užívání služby dodržovat veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto VOP a právních předpisů.
  5. Objednatel se zavazuje že nebude poškozovat dobré jméno poskytovatele
  6. Objednatel je plně odpovědný za obsah umístěný na eshopu dodaném službou poskytovatele včetně nakládání s tímto obsahem. Objednatel je tak odpovědný za zboží, služby zákazníkům, jednání s nimi a informace jím uveřejněné zrovna jako i za nakládání s osobními údaji zákazníků.
  7. Objednatel se zavazuje že nebude jednat tak aby vniknul sám nebo vědomě umožnil vniknutí třetí straně do souborů, zdrojových kódů nebo účtů webu.
  8. Objednatel nemá právo využívat e-mailové schránky poskytované službou pezeus.cz k rozesílání nevyžádaného obsahu nebo SPAMU.
  9. Objednatel je povinen zajištovat plnění všech povinností v souvislosti s nakládáním a ochranou osobních údajů svých zákazníků.
  10. Objednatel uhrazením faktury za provoz služby dává souhlas s tím že si vyzkoušel možnosti, funkce a nastavení služby. Po zakoupení ostré verze služby nemá právo reklamovat funkce systému nebo se dožadovat nápravy v případě že objednatel požaduje funkce které systém aktuálně nenabízí.
  11. Objednatel souhlasí se zasíláním sdělení či obchodních nabídek poskytovatelem.

 

 1. Způsob úhrady služeb a platební podmínky
  1. Smluvní cenu objednatel hradí na základě výzvy k úhradě zaslané e-mailem objednateli před započetím poskytování služby.
  2. Služba je hrazena vždy na sjednané období dopředu. A po úhradě je období prodlouženo.
  3. V případě prodlení úhrady tj. po definované splatnosti je objednateli zaslána výzva k úhradě. V případě že úhrada ani tak neproběhne, zasílá poskytovatel opakovanou výzvu k úhradě.
  4. V případě neuhrazení opakované výzvy je poskytovatel oprávněn službu nebo její část pozastavit až do doby zaplacení. Po uplynutí 30 dnů od doručení opakované výzvy je poskytovatel oprávněn službu zcela zrušit a odstranit data k ní náležející.
  5. Pozastavením nebo zrušením služby z důvodu neplacení nezaniká objednateli povinnost uhradit vystavené faktury, nebo zaslané výzvy.
  6. Poskytovatel je oprávněn při opakované výzvě účtovat objednateli pokutu z prodlení ve výši 100Kč.
  7. Smluvní cenu hradí objednatel na účet poskytovatele převodem dle údajů ve výzvě k platbě, zálohové faktuře nebo faktuře.
  8. Případné bankovní poplatky spojené s úhradou služby hradí vždy objednatel.

 

 1. Trvání a ukončení smluvního vztahu
  1. Smlouva je uzavřena a nabývá účinnost dnem jejího uzavření.
  2. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
  3. Smluvní vztah je ukončen dohodou, výpovědí nebo odstoupením, případně porušením těchto VOP.
  4. Výpověď smlouvy nebo odstoupení může být podáno elektronicky na e-mail poskytovatele.
  5. Poskytovatel má právo ukončit smlouvu výpovědí v případě že objednatel neplní závazky smlouvy a těchto VOP případně právních předpisů. Výpověď nabývá platnost dnem doručení.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Není-li dohodnuto jinak, veškerá oznámení a ostatní komunikace mezi objednatelem a poskytovatelem probíhá elektronicky na e-mailovou adresu objednatele, kterou zadal v objednávkovém formuláři a e-mailovou adresou poskytovatele uvedenou na webu poskytovatele nebo v těchto VOP. Případně písemně na adresu poskytovatele uvedenou v těchto VOP a adresu objednatele uvedenou v objednávkovém formuláři.
  2. Poskytovatel je oprávněn změnit VOP. Veškeré změny je povinen v co nejkratší lhůtě reflektovat reflektovat na svým webových stránkách, případně vyrozumět objednatele e-mailem. V momentě uhrazení faktury objednatelem po změně VOP, objednatel akceptuje změny v plném rozsahu. Objednatel má právo změny VOP odmítnout, v takovém případě smlouva zaniká.
  3. Zánik smlouvy nezbavuje objednatele povinnosti uhradit poskytovateli oprávněné faktury či pokuty vyplývající z těchto VOP.
  4. Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen občanský zákoník).
  5. Tyto VOP jsou platné od 01.02.2020